Dokumenty

20. Říjen, 2016

Michael Žantovský

Ve jménu jakých hodnot? – Michael Žantovský

 
Ve jménu jakých hodnot? – Michael Žantovský

Kroměřížská výzva vznikla jako iniciativa občanů sdílejících pocit, že po více než čtvrtstoletí uplynulém od listopadové revoluce jsou u nás hodnoty svobody a demokracie znovu ohroženy. Její signatáři chtějí tomuto ohrožení čelit podporou veřejné diskuse o těchto hodnotách a společným postupem při volbě příští hlavy státu na jejich základě.  

O jaké hodnoty se konkrétně jedná a v čem spočívá jejich ohrožení?

Svoboda je základní lidská hodnota, je cílem a smyslem demokratického zřízení. Bez svobody jednotlivce rozhodovat o svém vlastním osudu nemůže existovat svobodná společnost.

Bez jejího vyjádření v zaručeném právu každého lidského jedince na život, lidskou důstojnost, svobodu názoru, vyjadřování a shromažďování nemohou trvale existovat jiná individuální či kolektivní lidská práva.

Podle ústavního pořádku České republiky může být uplatňování těchto práv omezeno výhradně zákonem. Jejich omezování nad zákonný rámec, tak jak k tomu například došlo v případě shromažďovacího práva během nedávné návštěvy prezidenta Čínské lidové republiky, je ohrožením jedné ze základních demokratických hodnot.

Svoje práva může občan uplatňovat jedině v rámci právního státu, který se řídí právoplatně přijatými pravidly a normami uplatňovanými na všechny bez rozdílu. O dodržování či porušování těchto norem rozhodují výhradně orgány soudní moci,která je nezávislá na moci výkonné a zákonodárné.

Jakékoli zasahování politické sféry do výkonu práva, snaha o ovlivňování či maření jeho průchodu a pokusy o ovládnutí jeho institucí, k jakým v poslední době dochází, představují ohrožení právního státu.

Základem zastupitelské demokracie tvořící ústavní zřízení České republiky je všeobecné a rovné volební právo, umožňující občanům si svobodně zvolit svoje představitele. Demokracie však nemůže trvale existovat bez ochrany a respektování práv menšin, zajišťujících existenci demokratické plurality. Tyranie většiny nevyhnutelně předznamenává zánik demokracie. Dělba moci a existence demokratických brzd a protivah jsou jedinou spolehlivou obranou před tímto nebezpečím.

Koncentrace politické, ekonomické a mediální moci v jedněch rukou, snaha vysokých ústavních činitelů přisvojit si pravomoce, které jim ústava nepřiznává, a selhávání parlamentních prostředků kontroly moci představují ohrožení pluralitní demokracie.

Svobodná media jsou důležitou zárukou zachování hodnot, o které se nám jedná, hlídacím psem demokracie. Informovanost veřejnosti a prostor pro svobodnou diskusi ve veřejném prostoru jsou bez nich nemyslitelné.

Pokusy ovládnout media veřejné služby, podřídit je státu či je z veřejného prostoru úplně odstranit, jak o tom mluví hlava státu, anebo je podřídit stranickým a ekonomickým zájmům, jak se o to snaží vůdčí představitelé některých politických stran, představují ohrožení svobodné diskuse a veřejného prostoru pro ni.

Fungující demokracie je též nemyslitelná bez individuální spoluúčasti a spoluzodpovědnosti každého z nás na správě věcí veřejných. Politiku nelze redukovat na politické organizace a jejich funkcionáře. V širším smyslu se na ni podílí hustá síť institucí, jednotlivců a aktivit občanské společnosti, které poskytují voleným představitelům názory, podněty, doporučení a nezbytnou zpětnou vazbu. Občanská společnost nestojí proti politice, ale je její nepostradatelnou součástí.

Odmítání, zesměšňování  a zostouzení občanské společnosti, jak se o to systematicky snaží nynější i předcházející hlava státu, představuje ohrožení občanského principu jako základního prvku svobodné společnosti.

Bezpečnost malé země uprostřed Evropy, která během posledních sta let třikrát získala a ztratila svou suverenitu, lze zajistit pouze smluvním zakotvením v mezinárodním společenství  sdílejícím hodnoty, k nimž se hlásíme. Naše vojenská bezpečnost se opírá o článek 5 Washingtonské smlouvy Severoatlantické aliance, jejímž jsme členem. Širší rámec naší geopolitické bezpečnosti se opírá též o naše členství v Evropské unii.

Zpochybňování našich spojeneckých závazků,  podcenění naší spoluzodpovědnosti za obranu západního společenství a přejímání argumentů protizápadní a protievropské propagandy, jak se projevují ve výrocích a symbolických krocích hlavy státu, v zanedbávání výdajů na obranu a investic do armády, a v propagandě šířené extremistickými skupinami a s nimi spřízněnými medii představují ohrožení naší národní bezpečnosti.

Přirozenou výslednicí této hodnotové struktury je naše prozápadní orientace. S členskými zeměmi Evropské unie, s dalšími západoevropskými zeměmi, zeměmi severoamerického kontinentu a pluralitními demokraciemi Asie a Oceánie sdílíme stejná občanská práva, stejné či podobné politické a ekonomické uspořádání a stejnou spoluzodpovědnost za jejich zachování.

Veřejné zpochybňování této orientace, hlásání “politiky všech azimutů”, hledání vzorů politického uspořádání v přežívajících totalitních či polototalitních režimech a nedůstojné podbízení se jejich představitelům, jak to činí hlava státu, agresivní protievropanství či primitivní antiamerikanismus představují ohrožení nejen naší západní identity, ale i hodnot, které ji tvoří.

Jsme přesvědčeni, že veřejná diskuze odrážející výše uvedené hodnoty, kterém jsou tím nejcennějším dědictvím sametové revoluce v listopadu 1989, povede k volbě takového prezidentského kandidáta, který je dokáže přesvědčivě ztělesňovat. Současný prezident to není.

Diskuze k článku (0)

0 diskuzí k článku

Vložit příspěvek

20. Listopad, 2017

Rekace KV - autorem je mluvčí H. Konvalinková

Odkud znějí falešné tóny a přichází chaos?

20. Březen, 2017

Podpisové archy: Marek Hilšer Jiří Pospíšil

Podpisové archy potenciálních kandidátů

19. Prosinec, 2016

Kroměřížská výzva

Výsledky druhého průzkumu

20. Říjen, 2016 0 diskuzí

Michael Žantovský

Ve jménu jakých hodnot? – Michael Žantovský

20. Říjen, 2016 0 diskuzí

Jan Štern

Východ nebo Západ – Jan Štern

20. Říjen, 2016 1 diskuze

Jan Kalvoda

Jan Kalvoda o Kroměřížské výzvě

20. Říjen, 2016 0 diskuzí

Kroměřížská výzva

Společná volba

20. Říjen, 2016 0 diskuzí

Michael Kocáb

Kroměřížská výzva – spojme síly

20. Říjen, 2016 0 diskuzí

Václav Němec

Pomatenci hledající prezidenta? – Václav Němec